آنالیز محصولات

آنالیز محصولات

 

    دی اکتیل تری فتالات(DOTP)

12

دی اکتیل فتالات( DOP)

 

3

3

 

 

دی بوتیل فتالات ( DBP )

 

4

 

د ی اکتیل آدیپات (𝐃𝐎𝐀 )

 

5

 

5